เคยทำภาคแรกแล้วโด่งดังทะลุจอ...

 

กลายเป็นเอนทรี่ที่มีคอมเม้นท์เยอะที่สุด ดาวเยอะที่สุด ทั้งๆที่ไม่ได้ขึ้นหน้าแรก เพราะเราขอไว้ 55++

 

กลับมาอีกครัง กับคอสเพลย์ที่โดนที่สุดในโลก ภาค2

 

แถมงานนี้ฮาคูณ2

 

ไม่ต้องถามนะว่าใคร... เจ้าเดิมน่ะแหละ เหอๆๆๆ

 

ดิชั้นไม่ไหวจะเคลียกับซันจิแล้วค่ะ

 

...

 

..

 

.

 

WARNING!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อา~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!

 

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555++

 

อยากวิ่งเข้าไปกราบแทบเท้าคนคอส ถูกใจมากเลยอะ

 

ใจรักมากๆเลยนะเนี่ย ไม่งั้นไม่ทำเด็ดขาดเลยอะ

 

ขอบคุณคุณ2คนนี้ที่ทำให้แฟนคลับวันพีซอย่างพวกเรายิ้มกัน

 

*บูชาๆ*

 

เครดิต:http://paiking.ipbfree.com/index.php?showtopic=5498&st=0

 

ยังมีคอสเพลย์สวยๆอีกเพียบเลย ลองไปดูนะ

 

ว่าแต่อีนี่ ที่คอสซันจิดีๆไม่เอา เลือกแต่แบบนี้มาแปะบล็อกเนี่ยนะ 555++ ก็เค้าชอบแบบนี้อ่า

 

ภาคแรก สำหรับเพื่อนใหม่ๆของแอ้ที่ยังไม่เคยดู จิ้มๆ

 

 

 


 

 

Comment

Comment:

Tweet

กะ กะ กล้าคูณสองนะตัวเธอwinkxwink

#96 By ป.ปลา (101.109.156.148) on 2011-11-09 00:43

People deserve very good life and business loans or term loan would make it better. Just because freedom is grounded on money.

#95 By personal loans (91.212.226.143) on 2011-10-26 17:33

comment1, ìîñêîâñêèå òàòàðêè çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â íîãèíñêå, çíàêîìñòâà çà ðóáåæîì äëÿ æåíùèí,

#94 By Dcptbnth (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:27

comment1, çíàêîìñòâà ìîñêâû áîãàòûå, vip ïðîñòèòóòêè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèì âñòðå÷ ìåæäóíàðîäíûå, çíàêîìñòâà áåðåçîâñêèé êåìåðîâñêàÿ îáë,

#93 By Osxhbbqe (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:15

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ëåíèíñêåêóçíåöêîì, ñâèíã çíàêîìñòâà ìðñêâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ã ñòàâðîïîëå, ñåêñ çíàêîìñòâà øóøåíñêîå,

#92 By Nlfvsbmp (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:04

comment2, çíàêîìñòâà ãîðîäå ñî÷è, çíàêîìñòâà äëà èíâàëèäîâ ñ äöï, çíàêîìñòâà ëþäåé ñ äöï, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êðàñèâîé,

#91 By Ognegfqp (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:53

comment2, ëó÷øèå ñîîáùåíèÿ äëÿ çíàêîìñòâà, ìàãíèòîãîðñê çíàêîìñòâà, èíòèì óñëóãè â îðëå, ñåêñ çíàêîìñòâà âìîñêâå,

#90 By Cmvuvagn (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:41

comment5, çíàêîìñòâà èâàíîâî ïîäðîñòêè, çíàêîìñòâà â ãîðîäå æîäèíî áåëàðóñü, çíàêîìñòâà â óäìóðòèè ãëàçîâ, çíàêîìñòâà ñ ìóñóëüìàíêàìè,

#89 By Hddjdpjo (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:30

comment3, çíàêîìñòâà ñ àðìÿíêîé â êðàñíîäàðå, çíàêîìñòâà â ìîðîçîâñêå äåâóøêè, çíàêîìñòâà äíåñòðîâñê,

#88 By Conzwcye (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:07

comment5, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â ãðîäíî, èíòèìíûå çíàêîìñòâà îìñêà, çíàêîìñòâà ñåêñ òóëóí,

#87 By Autocegg (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:57

comment6, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç àëäàíà, ñåêñ çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå, èñëàìñêîå çíàêîìñòâî,

#86 By Uvfougpq (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:44

comment5, çíàêîìñòâî â áåëãîðîäå äíåñòðîâñêå, çíàêîìñòâà áåëàðóñü âûñîêîå, êîíòàêò çíàêîìñòâà ìàéë,

#85 By Xlbbhxrf (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:33

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ãîðîäå áîáðîâå, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåìöåì â ðîñòîâå, ñåêñ çíàêîìñòâà áåðåã, ñýêñ çíàêîìñòâà áóçóëóê,

#84 By Umthdpua (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:22

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà âîëãîãðàä êðàñíîîêòÿáîðüñêèé ðàéîí, çíàêîìñòâà ãîðîäà êèðæà÷à íîâîñòü, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà ñ èòàëüÿíöåì,

#83 By Pvunfcre (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:10

comment3, çíàêîìñòâî ñ òàòàðêîé ìîñêâè÷êîé, çíàêîìñòâà æåíùèíà èùåò ðàáîâ, çíàêîìñòâà ñåêñ ïðîñòèòóòêè, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà êàòàëîãè è,

#82 By Hiuaufns (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:59

comment1, çíàêîìñòâà íà òåððèòîðèè êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, èíîñòðàíêè õîòÿò ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâî â ìè÷óðèíñêå, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè äëÿ çàìóæåñòâà,

#81 By Btetdwut (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:48

comment5, çíàêîìñòâà ðóññêî íåìåöêîå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñàðàòîâå, çíàêîìñòâà ñåêñ ã ïåòðîçàâîäñê íîâîñòü, çíàêîìñòâà äëÿ æìæ,

#80 By Jawhsznk (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:36

comment2, çíàêîìñòâî â ãîðîäå ýëåêòðîñòàëè, ïàâëîâêà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ðàìëåðå,

#79 By Oddnqroq (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:25

comment4, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà îðåõîâî çóåâî, çíàêîìñòâà â óêà, äåâóøêè æåëàþò ïîçíàêîìèòüñÿ èæåâñê, èíòèì çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè,

#78 By Eyoisjzy (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:13

comment4, êàíûãèí àíàòîëèé þðüåâè÷ çíàêîìñòâà, ãðóïîâîé ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ ìóæ÷èí â ñïá, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èç àòûðàó,

#77 By Hksxtpju (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:02

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ çàíÿòèÿ ëþáîâüþ, èíòèìíûå óñëóãè â óôå, èíòåðíåò çíàêîìñòâà ðàçìåñòèëà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

#76 By Wektzkks (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:39

comment2, çíàêîìñòâà ðîñòîâ äîí íîâîñòü, çíàêîìñòâî äëÿ èíâàëèäîâ â èçðàèëå, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êîðÿæìå, íîâîòðîèöê èíòèì âñòðå÷è,

#75 By Iianokhn (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:16

comment6, çíàêîìñòâà çàìóæíèõ æåíùèí ñ æåíàòûìè ìóæ÷èíàìè äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áåëîçåðñê, çíàêîìñòâà êèðîâ è êèðîâñêà îáëàñòü,

#74 By Ruzhzrre (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:05

comment3, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé â òàøêåíòå, ñàéòû âîæåãè çíàêîìñòâà, ìîè ìèð çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà íà ìàìáó,

#73 By Xexhzuyc (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:53

comment2, çíàêîìñòâî óçíåò, çíàêîìñòâî â âîëãîãðàäå, çíàêîìñòâà ìóñóëüìàíèíà èñëàì, ðåñïóáëèêà áàøêîðòîñòàí çíàêîìñòâà,

#72 By Udjdvsrx (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:42

comment6, êèðîâñêàÿ îáë êîòåëüíè÷ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà èç øâåöèè, èíòèì çíàêîìñòâà òâåðè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ãóñü õðóñòàëüíûé,

#71 By Natjwkpf (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:32

comment4, çíàêîìñòâà ãðåêè, çíàêîìñòâî íà ðàìáëåð, èíòèì çíàêîìñòâà êèðèøè,

#70 By Rbbyrafa (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:20

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà âñàíêò ïåòåðáóðãå, çíàêîìñòâà ñåêñ êðàìàòîðñê, èíòèì çíàêîìñòâà â êàëèíèíãðàäå çà äåíüãè,

#69 By Eykjufmz (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:57

comment5, çíàêîìñòâà â ðîññèè, èíòèì â áîáðóéñêå, rambler çíàêîìñòòâà,

#68 By Ocxxxoiv (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:46

comment4, çíàêîìñòâà ýñòîíèè, èíòèì çíàêîìñòâà øàðüÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãà, óôà éîãà ìåäèòàöèÿ çíàêîìñòâà,

#67 By Tcqsyoka (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:23

comment6, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ æåíùèíå çà 40, òàøêåíò çíàêîìñòâà ïî èíòåðåñàì, èíòèìçíàêîìñòâà êîìñîìîëüñêíààìóðå,

#66 By Wikzkcku (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:00

comment5, çíàêîìñòâà 40 ëåò æåíùèíû, èíòèì çíàêîìñòâà ÷åðíîãîëîâêà, ïàðåíü èùåò äåâóøêó çíàêîìñòâà íîâîñòü, ìóëàòêè ñåêñ çíàêîìñòâî,

#65 By Dawcphig (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:38

comment2, çíàêîìñòâà òðàíñû òðàíñóàëû, èíòèì çíàêîìñòâà ãååâ â ðîñòîâå, èíòèì çà äåíüãè îäåññà,

#64 By Oizwhrnt (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:15

comment4, èíòèì ÷åáîêñàðû, ñåêñ çíàêîìñòâà â îäèíöîâî, çíàêîìñòâà â åññåíòóêàõ,

#63 By Gowfdkvt (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:53

comment5, èíòèì çíàêîìñòâà àðõàíãåëüñêà, èíòèì çíàêîìñòâà îäåññå, äåâóøêè íåâåëüñêà çíàêîìñòâà,

#62 By Jxcnlkte (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:41

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå òèõîðåöêå, ôåòèø æåíñêîé îáóâè îáùåíèå çíàêîìñòâà, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâî íîâîñèáèðñê, çíàêîìñòâî â ïîêà÷àõ,

#61 By Aredotaw (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:19

comment2, çíàêîìñòâà òèïà mamba.ru, çíàêîìñòâà êðûìà, èíòèì çíàêîìñòâà ãëàçîâå, çíàêîìñòâî ñ ìóñóëüìàíêî,

#60 By Jrtrjend (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:56

comment5, ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâà òðàíñû, çíàêîìñòâà ñ ëèçáèÿíêàìè â ñåâàñòîïîëå, êðèâîé ðîã çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà ìóæ÷èí èíâàëèäîâ â ðîññèè,

#59 By Ucksfbld (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:34

comment5, çíàêîìñòâà â êàëèíèíãðàäñêîé îáë, çíàêîìñòâà ëèïåöê 24 open, áåëãîðîäñêèå çíàêîìñòâà,

#58 By Uvejceqk (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:11

comment3, çíàêîìñòâà óçáåêèñòàí îí ëàéí, èíòèì ãîðîäà îðñêà, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà ìóðìàíñê,

#57 By Vtlfzjrt (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:49

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ìîëîäåæè ñ èíîñòðàíöàìè, ðóññêèå çíàêîìñòâà â ãåðìàíèè, ìîé ìèð çíàêîìñòâà ìîé ñîîáùåíèÿ, çíàêîìñòâà âñòðå÷è ñåêñ,

#56 By Swumcwxn (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:04

comment4, çíàêîìñòâî ñ äåâàõàìè, èùó æåíó øëþõó ìîñêâà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ ÷åõàìè,

#55 By Ceyhnjqa (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:42

comment3, ñîëèãàëè÷ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà óôå, çíàêîìñòâî îëèãàðõ, ðåàëüíûå ñåêñ çíàêîìñòâà â íèæíåì,

#54 By Dcaimgho (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:19

comment4, çíàêîìñòâà mail ru ìàìáà, çíàêîìñòâà â êàíñêå, çíàêîìñòâî ñ çàìóæíåé æåíùèíîé,

#53 By Tdaswpln (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:56

comment2, çíàêîìñòâà â ðîñòîâå íà, çíàêîìñòâà ñåâåðíûé àî ã. ìîñêâà, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîè,

#52 By Lcgqfesb (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:34

comment2, ðàìáëåð çíàêîìñòâà äåâóøêà è äåâóøêà, çíàêîìñòâà â ãîðîäå óðåíãîé, çíàêîìñòâà òîï äåâóøåê, àäðåñà æåíùèí äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷,

#51 By Ghjkdlmp (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:12

QbNYVK <a href="http://pmshcztjiflh.com/">pmshcztjiflh</a>, [url=http://faehtiujyfhs.com/]faehtiujyfhs[/url], [link=http://vbajoqzchtge.com/]vbajoqzchtge[/link], http://tmhbsvesihjo.com/

#50 By slvtvpeerk (93.174.93.154) on 2010-07-09 03:21

ขออนุญาติเอาไปลงบอร์ด siamzone ได้รึป่าวค่ะ ใส่เครดิต พี่แอ้ค่ะ

#49 By Monkeyy D Glink (125.27.253.249) on 2010-04-28 19:02

กร๊ากกกกกกกกก
ภาค2นี่พาฮาอีกแล้ว!!
คนคอสช่างกล้าขนานแท้จริงๆ><

#48 By haha55 on 2010-03-23 18:17

555+ตลกดีจัง ดูfamily outing เหมือนกันเหรอคะ^^

#47 By LeeChunHeeClub on 2009-12-08 15:49